پروژه پنج

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

نام پروژه :

پروژه شماره پنج

مکان پروژه :

ایران ، تهران 

پیمانکار پروژه :

نام پیمانکار پروژه :

توضیحات پروژه :

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ

حدنگاری ، رقومی سازی ، اصلاح نقشه های سنواتی و اخذ سند تک برگ ( کاداستر ) در سطح شهرستانهای خوی ، چایپاره و شاهین دژ