خدمات


نقشه برداری ساختمان


طبق سامانه شمیمUTM تهیه نقشه


برداشت ابعاد و اندازه و مساحت دقیق زمین


جانمایی ملک


تهیه ازبیلت یا وضع موجود ساختمان و تکمیل فرم های مربوطه به سازمان های ذیربط


خدمات جی پی اس اعم از برداشت استاتیک و کینماتیک و آر تی کی


تهیه نقشه توپوگرافی


محاسبه احجام خاکبرداری


ملاک فاقد سند و ماده ۱۴۷


تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی و قوانین وراثتی


نصب و مانیتورینگ تجهیزات صنعتی


تهیه عکس های هوایی و خدمات پهبادی


نقشه های ازبیلت ساختمانی و شهری


پیاده سازی فونداسیون (ستون ، بیس پلیت، چشمه ها) و مطابقت نقشه با زمین موجود و عرض گذر و اصلاح و رویت نقشه قبل از اجرا


تهیه ازبیلت جهت طراحی دکوراسیون مراکز درمانی و …


برداشت نما دو بعدی و سه بعدی و مراتع طبیعی


قیمت گذاری املاک


تهیه پروفیل های طولی و عرضی و محوطه سازی


تهیه نقشه های کادر جهت اصلاح سند


تهیه نقشه های توپوگرافی معادن و محاسبه احجام دپوها بدون نیاز به برداشت اولیه


کنترل دیوارهای محل خاکبرداری مانیتورینگ


تهیه نقشه های هوایی سال های قبل ۴۲ و ۷۴ و …